About us

บริการของสำนักหอสมุดกลาง

 

1. บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท เป็นการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน  ได้แก่ หนังสือ  ตำรา  หนังสืออ้างอิง  วิทยานิพนธ์  ปริญญานิพนธ์  งานวิจัย  วารสาร โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2. บริการให้ยืมและรับคืนหนังสือ / วารสาร / โสตทัศนวัสดุ

3.บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout) เป็นการให้บริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือของห้องสมุดได้ด้วยตนเองตลอดเวลาทำการ  และยืมได้ครั้งละหลายเล่มเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับสมาชิก โดยจัดให้บริการที่ ชั้น 4, 5 และ 6  สำนักหอสมุดกลาง (อาคารใหม่)

4. บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Return Station)  เป็นการให้บริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถคืนหนังสือที่ยืมจากทุกห้องสมุดภายในสถาบัน  ได้ด้วยตนเอง   ตลอด 24 ชั่วโมง  เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาให้กับสมาชิก โดยไม่ต้องเดินทางไปคืนที่ห้องสมุดต่างๆ  จัดให้บริการตู้รับคืนหนังสือ จำนวน 4 จุด ดังนี้

            1. สำนักหอสมุดกลาง (อาคารเดิม) ชั้น 1 (หน้าประตูทางเข้า-ออกหลัก)

            2. อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก 12 ชั้น) ชั้น 1

            3. อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1

            4. ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1

5. บริการจัดส่งทรัพยากรสารนิเทศถึงผู้ยืม (Delivery Service) เป็นการให้บริการจัดส่งทรัพยากรสารนิเทศถึงผู้ยืมตามคำขอยืมโดยสามารถขอรับบริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง http://blog.lib.kmitl.ac.th/delivery และรับหนังสือได้ ณ จุดบริการที่กำหนด

6. บริการช่วยค้นคว้า เป็นบริการที่จัดบรรณารักษ์ไว้ช่วยค้นคว้าและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องตามคำขอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาสารนิเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง  สะดวก  และรวดเร็วยิ่งขึ้น

7. บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นการให้บริการกับสมาชิกห้องสมุด ที่ต้องการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ  รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  นอกจากนั้น  ยังสามารถใช้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อีก เช่น  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  โดยผู้ใช้บริการสามารถยืมตัวเล่มจริงหรือขอถ่ายสำเนาเอกสาร

8.บริการสืบค้นสารนิเทศ OPAC เป็นบริการค้นหารายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารนิเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ในสำนักหอสมุดกลาง โดยใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง http://opac.lib.kmitl.ac.th

9. บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยจัดห้องบริการอินเทอร์เน็ต ที่มีระบบจองและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ  จำนวน 3 ห้อง 

             1. สำนักหอสมุดกลาง (อาคารเดิม) ชั้น 2 ห้อง 203  จำนวน  75  เครื่อง

             2. สำนักหอสมุดกลาง (อาคารเดิม) ชั้น 2 ห้อง 204  จำนวน  75  เครื่อง

             3. สำนักหอสมุดกลาง (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 205  จำนวน  90  เครื่อง

10. บริการสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อ  และฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดซื้อตามโครงการ ThaiLIS  โดยสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง  www.lib.kmitl.ac.th  

11.  บริการหนังสือสำรอง (Reserve Books) เป็นการจัดบริการหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาต่างๆ  ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาในการให้ยืมน้อยกว่าการให้ยืมหนังสือทั่วไปตามปกติ โดยให้ยืมครั้งละ 1 เล่ม/3 วัน

12.  บริการจองทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Hold) เป็นการให้บริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถจองหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุที่ถูกยืม  ได้ด้วยตนเอง  ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางhttp://opac.lib.kmitl.ac.th

13.  บริการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Renew) เป็นการให้บริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมต่อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุต่ออีก 3 ครั้ง ได้ด้วยตนเอง  ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง  http://opac.lib.kmitl.ac.th

14.  บริการยืมหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า

           1. บริการสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

           2. บริการเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้แก่

15. บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย เป็นการให้บริการห้องสำหรับทบทวนหรือปรึกษาเรื่องการเรียนแก่นักศึกษา  โดยมีห้องสัมนากลุ่มย่อยบริการ ชั้น และ ชั้น สำนักหอสมุดกลาง (อาคารเดิม)

16. บริการนำชมห้องสมุด เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อแนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ รวมถึงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด รูปแบบการให้บริการ มี 2 ลักษณะ

           1จัดอบรมตามหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดให้บริการประจำภาคการศึกษา แก่นักศึกษาใหม่

           2จัดอบรมตามคำขอของผู้รับบริการหรือคณะ/หน่วยงาน /ภาควิชาต่างๆ ภายในสถาบันที่ร้องขอมา

17. บริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ เพื่อแนะนำการใช้และฝึกทักษะการสืบค้น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่าง ๆ รูปแบบการให้บริการ มี 2 ลักษณะ

           1. จัดอบรมตามหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดให้บริการประจำภาคการศึกษา

           2. จัดอบรมตามคำขอของผู้รับบริการหรือคณะ/หน่วยงาน /ภาควิชาต่างๆ ภายในสถาบันที่ร้องขอมา

18. บริการ Collection พิเศษต่าง ๆ

            จัดให้บริการที่สำนักหอสมุดกลาง (อาคารใหม่) ชั้น โดยมีบริการต่าง ๆ ดังนี้

                  1. วารสารภาษาต่างประเทศ

                  2.  หนังสือภาษาญี่ปุ่น  (Japanese Language)

                  3.  หนังสือตลาดหลักทรัพย์  (Set Corner)

                  4.  มุมหนังสืออาเซียน  (ASEAN Community Books)

                  5.  นวนิยาย/Fiction/เรื่องสั้น

 

                  6.  คู่มือการท่องเที่ยว

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles