About us

บริการของสำนักหอสมุดกลาง
1.  บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท
ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน  ได้แก่ หนังสือ  ตำรา  หนังสืออ้างอิง  วิทยานิพนธ์  ปริญญานิพนธ์  งานวิจัย  วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศนวัสดุและวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(notebook), ไอแพด(iPad), แทบเล็ต(Teblet) เป็นต้น
2.  บริการให้ยืมและรับคืนหนังสือ /วารสาร/โสตทัศนวัสดุ/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
2.1  หนังสือ
1. นักศึกษาปริญญาตรียืมได้  7  เล่มต่อ  7  วัน
2. นักศึกษาปริญญาโท / เอกยืมได้ 10 เล่มต่อ 14  วัน
3. อาจารย์ประจำยืมได้ 15 เล่มต่อ  45 วัน
4. อาจารย์พิเศษยืมได้  7  เล่มต่อ 14  วัน
5. ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างยืมได้  7  เล่มต่อ 14  วัน
6. บุคลากรของหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน  ยืมได้  2  เล่มต่อ 14  วัน
2.2  วารสารและหนังสือพิมพ์
ให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ซึ่งมีทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา โดยสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมวารสารฉบับล่วงเวลา (ฉบับปลีก)  3  ฉบับ  ต่อ  7 วัน
2.3  โสตทัศนศึกษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
จัดให้บริการที่สำนักหอสมุดกลาง (อาคารเดิม) ชั้น3 โดยมีบริการต่าง ๆ ดังนี้
1. บริการให้ยืม VCD DVD และหูฟัง สามารถยืมโสตทัศนวัสดุจากห้องสมุด 4 ม้วน /ตลับ /แผ่น ต่อ 7  วัน
2.บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(notebook), ไอแพด(iPad) ,แทบเล็ต(Teblet) สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมได้ 1 คนต่อ 1 ชุดอุปกรณ์ ระยะเวลาในการยืม 7 วัน
3.  บริการยืมหนังสือด้วยตนเองผ่าน Application
สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือของห้องสมุดได้ด้วยตนเองตลอดเวลาทำการ  และยืมได้ครั้งละหลายเล่มเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับสมาชิก โดยสามารถยืมหนังสือจากชั้นหนังสือด้วยตนเองผ่าน Smart Phone ด้วย App WALAIAutoLibMobile
4.  บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Return Station)
เป็นบริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถคืนหนังสือที่ยืมจากทุกห้องสมุดภายในสถาบันฯ  ได้ด้วยตนเอง   ตลอด 24 ชั่วโมง  สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา โดยจัดให้บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Return) บริเวณประตูทางเข้าสำนักหอสมุดกลาง
5.  บริการจัดส่งทรัพยากรสารนิเทศถึงผู้ยืม (Resource Delivery)
เป็นบริการส่งทรัพยากรสารนิเทศถึงผู้ยืมโดยสามารถส่งคำขอผ่าน WebOPAC และจัดส่งให้ถึงถึงบ้าน (Home Delivery) หรือสามารถนัดรับตามจุดต่างๆ ที่ห้องสมุดได้จัดไว้ (Point Delivery)
6.  บริการช่วยการค้นคว้า
เป็นบริการที่จัดบรรณารักษ์ไว้ช่วยการค้นคว้าและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องตามคำขอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาสารนิเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง สะดวก  และรวดเร็วยิ่งขึ้น
7.  บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ให้บริการกับสมาชิกห้องสมุด ที่ต้องการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ  รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆในเครือข่าย โดยผู้ใช้บริการสามารถยืมตัวเล่มจริง/ขอถ่ายสำเนาเอกสารหรือขอใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
8.  บริการสืบค้นสารนิเทศ  WebOPAC
เป็นบริการค้นหารายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารนิเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่มีอยู่ในห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และห้องสมุดวิทยาเขตชุมพร โดย ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองที่สำนักหอสมุดกลาง หรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
9.  บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Internet @KMITL wifi)    
เป็นบริการที่จัดเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook), ไอแพด(iPad) ,แทบเล็ต(Teblet) และอุปกรณ์มือถือ (Smart phone) ภายในสำนักหอสมุดกลาง โดยรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสของอีเมลสถาบันฯ ที่ออกโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์
10.  บริการสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อ  ฐานข้อมูลที่ สปอว. จัดซื้อตามโครงการ ThaiLISฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาในไทย (Thai Digital Collection) โดยสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.kmitl.ac.th  
11.  บริการหนังสือสำรอง (Reserve Books)
เป็นการจัดบริการหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาต่างๆ  ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาในการให้ยืมน้อยกว่าการให้ยืมหนังสือทั่วไปตามปกติ โดยให้ยืมครั้งละ 1 เล่ม/3 วัน
12.  บริการจองทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Hold)
เป็นการให้บริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถจองหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุที่ถูกยืม  ได้ด้วยตนเอง  ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง www.lib.kmitl.ac.th
13.  บริการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Renew)
เป็นการให้บริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมต่อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุต่ออีก 3 ครั้ง ได้ด้วยตนเอง  ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง  www.lib.kmitl.ac.th
14.  บริการเสนอแนะจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
เป็นบริการที่จัดเพื่อให้ผู้ใช้บริการแนะนำหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน   และการค้นคว้าวิจัย  เพื่อให้สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อ  โดยสามารถแนะนะผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง  www.lib.kmitl.ac.th
15.  บริการทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการทางเทคนิค
เป็นการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการทางเทคนิค (การลงทะเบียน, การวิเคราะห์หมวดหมู่, การจัดเตรียมตัวเล่ม) สำหรับทรัพยากรสารนิเทศที่ยังไม่ออกให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถขอดู    ตัวเล่ม, ถ่ายเอกสาร หรือใช้บริการดำเนินงานทางเทคนิคทรัพยากรสารนิเทศแบบเร่งด่วน ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการ หรืองานเทคนิค ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง
16.  บริการดำเนินงานทางเทคนิคทรัพยากรสารนิเทศแบบเร่งด่วน
เป็นการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการทางเทคนิค (การลงทะเบียน, การวิเคราะห์หมวดหมู่, การจัดเตรียมตัวเล่ม) สำหรับทรัพยากรสารนิเทศที่ยังไม่ออกให้บริการ  หากมีผู้ใช้บริการร้องขอสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและสามารถยืมได้ภายใน 1 วันทำการ  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการ หรืองานเทคนิค ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง
17.  บริการหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า
หอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า เป็นแหล่งรวบรวม และบริการทรัพยากรสารนิเทศทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย
1. บริการสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่
หนังสือหายาก หนังสือร่วมสมัย สำเนาเอกสารประวัติศาสตร์ บทความ (จากหนังสือและวารสาร) วิทยานิพนธ์ ภาพถ่าย และ สื่อประสม เกี่ยวกับพระราชประวัติและข้อมูลทางประวัติศาสตร์สมัย รัชกาลที่ 4
2. บริการเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้แก่
- บริการเอกสารการบริหารงานและเอกสารดำเนินงานที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ และหน่วยงานภายในสถาบันฯ เช่น เอกสารการจัดนิทรรศการ เอกสารการเปิดอาคาร ฯลฯ            
-  กฤตภาค : ข่าวกิจกรรม ข่าวผลงาน ของสถาบันฯ ข่าวของคณะ อาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
-  เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ภาพถ่าย ฟิล์ม และ วีดีทัศน์ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
-  นิทรรศการ จัดแสดง ประวัติวัตถุสิ่งของ หุ่นจำลอง ภาพบุคคลสำคัญ ภาพกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
18.  บริการนำชมห้องสมุด
เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อแนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ รวมถึงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดจัดให้บริการประจำภาคการศึกษา แก่นักศึกษาใหม่ และจัดอบรมตามคำขอของผู้รับบริการหรือคณะ/หน่วยงาน /ภาควิชาต่างๆ ภายในสถาบันที่ร้องขอมา
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles