วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2564 12:26

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

สำนักหอสมุดกลางขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ่วมทำแบบประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

1. งานบริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (การสืบค้น ดาวน์โหลด E-Database E-book E-Journal E-Thesis เป็นต้น) 
2. งานอบรมการให้บริการห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย (อักขราวิสุทธิ์ Turnitin ฯลฯ)
3. งานบริการพื้นที่การเรียนรู้ (การให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ห้องคาราโอเกะ ห้องติว
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ห้องประชุม ฯลฯ)
4. งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online)

ที่ : https://qrgo.page.link/anP7B 

ทุก ๆ ความคิดเห็น ของคุณมีค่า เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนา
การให้บริการห้องสมุด 
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Shere :