วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2564 22:28

Academic Search Complete (ASC)

Academic Search Complete (ASC)
.
เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมาก ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1887
.
และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ
.
📨 Research Support Service : บริการช่วยค้นคว้า
โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://qrgo.page.link/8qzmu
----------------------------------
🚀ติดต่อสอบถามทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้
Line : @clb9379l
Twitter : ServiceLibrarykmitl
E-Mail : library@kmitl.ac.th

Shere :