วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2564 10:08

บริการสื่อโสตฯ ย้ายมาบริการที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 โซน B

ปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
จากชั้น 2 โซน B  ย้ายลงมาให้บริการที่ ชั้น 1 โซน B แทน
เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้ติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น
หากต้องการติดต่อยืม-คืน CD สื่อโสต ยืม-คืนเครื่อง IPad
ยืม-คืนเครื่อง โน้ตบุ๊ค หรือใช้บริการ Library of Thing

สามารถติดต่อยืมได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1 โซน B
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

Shere :