Search again

Found: 100  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
360 องศาใน--จีน / ผู้เขียน พิชัย วาศนาส่ง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการอำนวยการ พิชัย วาศนาส่ง.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547.
Call Number
DS735 ส647
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
FINE ART.
Published
เชียงใหม่ : บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2547-.
Call Number
วารสาร 35
Location
สำนักหอสมุดกลาง
Serial Loading...

image
Longman photo dictionary = พจนานุกรมภาพ / ลองค์แมน ; พลสิทธิ์ หนูชูชัย, ผู้แปล ; หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, บรรณาธิการคำภาษาไทย.
Author
ลองค์แมน.
Published
กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2547.
Call Number
R PE1629 ล151ล
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
Space view : กรุงเทพมหานคร แผนที่ดาวเทียมรายละเอียดสูง Ikonos = Space view : Bangkok Ikonos high resolution satellite imagery map / บริษัทสเปซ อิมเมจจิ้ง เซาธ์อีสท์ เอเชีย และบริษัทแมพพ้อยท์เอเซีย (ปร...
Published
กรุงเทพฯ : สเปซ อิมเมจจิ้ง เซาธ์อีสท์ เอเชีย, 2547.
Call Number
R GA1195.B2 ส225
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image

image
การจัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งนันทนาการการกีฬาและการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง : รายงานฉบับสมบูรณ์/ จัดทำโดย หัวหน้าโครงการ นิติชาญ ปลื้มอารมย์, สุพจน์ ศรี...
Author
นิติชาญ ปลื้มอารมย์.
Published
กรุงเทพฯ : [คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง], 2547.
Call Number
R SB472.45 น583ก
Location
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในประเทศไทย : ปัจจุบันสู่อนาคต / [บรรณาธิการ] พรรณพิศ สุวรรณกูล, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, ชุษณา สวนกระต่าย.
Published
กรุงเทพฯ : หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
Call Number
RM281 ก446
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิดและคลอแรมฟินิคอลในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Contamination of oxytetracycline, oxolinic acid and chloramphen...
Author
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ.
Published
สุราษฎร์ธานี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547.
Call Number
SH371 ป266ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน = Beef cattle and buffalo production in the tropics / เมธา วรรณพัฒน์.
Author
เมธา วรรณพัฒน์.
Published
ขอนแก่น : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
Call Number
SF196.T7 ม735ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
การวางผังภูมิทัศน์เบื้องต้น = The fundamental landscape planning / นิติชาญ ปลื้มอารมย์.
Author
นิติชาญ ปลื้มอารมย์.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.
Call Number
SB472.45 น583ก
Location
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ (area-based : กรณีศึกษาชุดโครงการวิจัยทองผาภูมิตะวันตก / เรียบเรียง สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และรังสิมา ตัณฑเลขา ; บรรณาธิการที่ปรึกษา วิสุทธิ์ ใบไม้.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย, 2547.
Call Number
QH541.15.B56 ก514
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ / เรียบเรียง ศิริพร นันตา, นิรมล มณีคำ, สุรีย์ นาคดิษฐ์.
Author
ศิริพร นันตา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547.
Call Number
NA9256.B2 ศ463ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พ.ศ.2112 / จรรยา ประชิตโรมรัน.
Author
จรรยา ประชิตโรมรัน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
Call Number
DS577 จ148ก 2547
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 / จรรยา ประชิตโรมรัน.
Author
จรรยา ประชิตโรมรัน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
Call Number
DS577 จ148ก 2547
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles