Search again

Found: 32  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการบริหารการศึกษา [ระหว่าง] วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2547 ณ ศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11-13 กรุงเทพมหานคร / โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระท...
Author
การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : โครงการสภาผู้บริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
Call Number
LB2806.25 ก475ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image

image
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 [ระหว่างวันที่] 4-7 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จัดประชุมโดย ภาคพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ ; บรรณาธิการ นิพนธ์...
Author
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2547.
Call Number
SB317.53 ก482ก 2547
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและการออกแบบ [เรื่อง] "เสริมศักยภาพการแข่งขันสู่เวทีโลก โดยบูรณาการแก่นสมรรถนะกับการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและการออกแบบ = The 1st national ...
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและการออกแบบ
Published
กรุงเทพฯ : กองวิจัย ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2547.
Call Number
T173.8 ก482ก 2547
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2547 หัวข้อ "การวัดผลและการกำกับการดำเนินงานขององค์การ" = Enterpise performance measurement and control [ระหว่าง] วันที่ 14-15 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรม Merch...
Author
การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติหัวข้อ "การวัดและการกำกับการดำเนินงานขององค์การ"
Published
กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547.
Call Number
HA12 ก482ก 2547
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 [เรื่อง] เส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน = Proceedings the 4th EAN/TLAPS/Thai VCML industrial-ac...
Author
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547.
Call Number
HD38.5 ก485ก 2547
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การพัฒนาองค์ความรู้ : การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ = Media literacy for health สู่หลักสูตรในระบบการศึกษาของไทย / จัดโดย โครงการการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อสุขภาพ.
Author
การประชุมเรื่องทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : โครงการ, 2547.
Call Number
HQ784.M3 ก481ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การสัมมนาทางวิชาการโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร"การให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล" [ระหว่างวันที่] 17-18 สิงหาคม 2547" / ศูนย์พัฒนาการประมงแห...
Author
การสัมมนาทางวิชาการโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร"การให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล"
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547.
Call Number
SH327.C57 ก525ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่ 8 : สิ่งแวดล้อม'47 [ระหว่างวันที่] 5-6 มิถุนายน 2547 กรุงเทพมหานคร / [บรรณาธิการ กฤษดารักษ์ แพรัตกุล ... [และคนอื่นๆ].
Author
การสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2547.
Call Number
QH541 ก525ก 2547
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ตะวันตกในตะวันออก : สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ห้าถึงปัจจุบัน วันที่ 21 กันยายน 2547 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ / จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Author
การสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 150 ปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัวเรื่องตะวันตกในตะวันออก : สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ห้าถึงปัจจุบัน
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
Call Number
DS582 ก525ต
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ตะวันตกในตะวันออก : สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ห้าถึงปัจจุบัน วันที่ 21 กันยายน 2547 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ / จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Author
การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 150 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัวเรื่องตะวันตกในตะวันออก : สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ห้าถึงปัจจุบัน
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547.
Call Number
DS582 ก525ต
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยใน 10 ปี การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 3 [ระหว่าง] วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2547 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติอ...
Author
การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
Published
กรุงเทพฯ : งานนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทนาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547.
Call Number
Q101 ก484ท 2547
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles