Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
คณะองคมนตรี.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2547.
Call Number
R JQ1743.5.P74 ค125
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
บุคคลสำคัญของโลกและเหตุการณ์สำคัญของโลกโดยยูเนสโก / ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง, เรียบเรียง ; อังคาร กรกฎ, ถ่ายภาพ.
Published
กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2547.
Call Number
CT31 บ381
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน / สมฤทธี บัวระมวล, บก.เรียบเรียง.
Published
กรุงเทพฯ : คุ้มคำ, [2547?].
Call Number
DS734 บ381
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ยอดนักการเมือง / จีรวัฒน์ รจนาวรรณ.
Author
จิรวัฒน์ รจนาวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2547.
Call Number
DS578.3 จ512ย
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles