Search again

Found: 3,192  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / กาญจนี ละอองศรี, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, บรรณาธิการ.
Author
กาญจนี ละอองศรี,
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
Call Number
DS571 ก212
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
กระดานหมากอัจฉริยะ = Smart chess board / พงศ์วรินท์ กาลิกา, ภูมิเพชร ทองทิพย์.
Author
พงศ์วรินท์ กาลิกา.
Published
2563.
Call Number
EProject
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศแบบมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับยุทธศาสต์ชาติ : รายงานการศึกษา / ปทุมมาศ พูลทิพย์, นิศานาถ มีชำนะ, สุกัญญา อามีน.
Author
ปทุมมาศ พูลทิพย์.
Published
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและวางแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
Call Number
Q180.55.I48 ป156ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image

image

image

image

image
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง = Getting to yes / โรเจอร์ ฟิชเชอร์ และวิลเลี่ยม ยูรี่ ; เรียงเรียงโดย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ.
Author
ฟิชเชอร์, โรเจอร์.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531.
Call Number
BF637.N4 ฟ399ก 2531
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ : การศึกษานโยบายและกลยุทธ์การบริหารขององค์การ = Business policy and strategy / ธงชัย สันติวงษ์.
Author
ธงชัย สันติวงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535.
Call Number
HD37.T5 ธ118ก 2535
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ : การศึกษานโยบายและกลยุทธ์การบริหารขององค์การ = Business policy and strategy / ธงชัย สันติวงษ์.
Author
ธงชัย สันติวงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2538.
Call Number
HD37.T5 ธ118ก 2538
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles