Search again

Found: 79  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การจัดกลุ่มพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไทยที่มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน = The grouping of similar climate area in Western Thailand / นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
Author
นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2540.
Call Number
QC990.T52W44 น131ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดเชียงใหม่ / ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ผู้ดำเนินการ กิ่งแก้ว คุณเขต ... [และคนอื่นๆ 9 คน].
Author
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว, 2556.
Call Number
SB191.R5 ศ815กช
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิดและคลอแรมฟินิคอลในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Contamination of oxytetracycline, oxolinic acid and chloramphen...
Author
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ.
Published
สุราษฎร์ธานี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547.
Call Number
SH371 ป266ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม : กรณีศึกษา อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / นักวิจัย ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ... [และคนอื...
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยแะความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [2553].
Call Number
G70.215.T5 ก491
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น้ำป่าไหลหลาก : กรณีศึกษาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / คณะผู้จัดทำ สายสนม หลักทอง [และคนอื่นๆ 4 คน].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553.
Call Number
QE599.T5 ก491ลด
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น้ำป่าไหลหลาก : กรณีศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ / คณะผู้จัดทำ สายสนม หลักทอง [แล...
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [2553].
Call Number
QE599.T5 ก491ชบ
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย = Life cycle assessment of nuclear power plants for Thailand / โดย ประเสริฐ ภวสันต์, พรทิพย์ วงศ์สุโชโต, สนธยา กริชนวรักษ์.
Author
ประเสริฐ ภวสันต์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
Call Number
TK1078 ป421ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การพัฒนาชุมชน / ทวี ทิมขำ.
Author
ทวี ทิมขำ.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528.
Call Number
HN700.592.C6 ท185ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การพัฒนาเมืองชายแดน : เพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง / ผู้เขียน กรวรรณ สังขกร ; ผู้ช่วยวิจัย กาญจนา จี้รัตน์.
Author
กรวรรณ สังขกร.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
Call Number
G155.T5 ก181ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles