Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระยะเวลาและปริมาณการลดไนโตรเจนของสารละลายธาตุอาหารในช่วงเวลาก่อนเก็บเกี่ยวต่อการสะสมไนเตรทของผักที่ปลูกในระบบ DRFT (Dynamic root floating technique system) : รายงานการวิจัย = Nitrogen decreasing in nu...
Author
ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการธาตุอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยในสวนทุเรียน / คณะผู้วิจัย สุมิตรา ภู่วโรดม ... [และคนอื่นๆ].
Author
สุมิตรา ภู่วโรดม.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles