Search again

Found: 2,254  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและบริการวิชาการชุมชนมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย [เรื่อง] ธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย[ระหว่างวันที่] 3 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม มณีนพรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียร...
Author
การประชุมวิชาการโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย [เรื่อง] ธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
Published
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2551.
Call Number
GE320.T5 ก485ค
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
โครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 เรื่องฐานปัญญาไทยในโลกสากล วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2543 ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร / ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับกระ...
Author
การสัมมนาโครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดินเรื่องฐานปัญญาไทยในโลกสากล
Published
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543.
Call Number
HM101 ก525ค 2543
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
โครงการรวมพลังส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ภาคสังคม วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / บรรณาธิการ สมยศ สิงห์คำ.
Author
การสัมมนาทางวิชาการรวมพลังส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ภาคสังคม
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2550.
Call Number
BJ1725 ก525ค
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
โครงการสัมมนาเพื่อติดตามผลความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2542 ณ หอประชุมวิทย...
Author
การสัมมนาเพื่อติดตามผลความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
Published
[ปัตตานี] : มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
HC441 ก525ค
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles