Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7 [ระหว่างวันที่] 25-26 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
Author
การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย
Published
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556.
Call Number
H62.5.T5 ก482ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
การประชุมวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 = 1st landscape and environmental conference [ระหว่าง] วันที่5-6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมรา...
Author
การประชุมวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
Published
เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
Call Number
NA2542.35 ก482ก 2556
Location
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 [ระหว่างวันที่] 22-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีชรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี / จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก...
Author
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.
Call Number
SB360.3 ก482ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษาเรื่องพระเจ้าอยู่หัวกับสารทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / สถาบันไ...
Author
การประชุมวิชาการเรื่องพระเจ้าอยู่หัวกับสารทางวัฒนธรรม:
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call Number
DS586 ก482ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 : Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน" วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรม Royal Princess หลานหลวง / บรรณาธิการ ประภั...
Author
การประชุมเชิงวิชาการ [เรื่อง] "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
Published
ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call Number
DS521 ก473ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมเชิงวิชาการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 [เรื่อง] Roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพช...
Author
การประชุมเชิงวิชาการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Published
ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call Number
DS521 ก473ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และประชุมวิชาการ = Library development towards internationalization [ระหว่าง] วันที่ 20-22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร / บร...
Author
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาห้องสมุดสู่สากล
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2556.
Call Number
Z678 ก487ก 2555
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 เนื่องในงาน "วันศิลป์ พีระศรี" ประจำปี พ.ศ. 2556 = The 30th Exhibition of contemporary art by young artists [ระหว่างวันที่] 4-27กันยายน 2556 ณ หอศ...
Author
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
Call Number
NX430.T5 ก528ก 2556
Location
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image

image
รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" [ระหว่างวันที่] 25-26 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Local development towa...
Author
การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย
Published
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556.
Call Number
H62.5.T5 ก482ร 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image

image
ระยอง 2556 การพัฒนาจังหวัดบนฐานความรู้และข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ABCสัญจร จังหวัดระยอง "ระยองสู่เมืองสีเขียว" ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง / สำนักงานกองทุ...
Author
การประชุมวิชาการ ABCสัญจร จังหวัดระยอง "ระยองสู่เมืองสีเขียว"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556.
Call Number
HT178.T52R39 ก482ร 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 [ระหว่างวันที่] 15 มกราคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ...
Author
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
Call Number
LB1060 ก485ร 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
รายงานสืบเนื่อง (Full-text proceedings) การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 [เรื่อง] เปลี่ยนภาระเป็นพลัง : โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ [ระหว่าง] วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาค...
Author
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ[เรื่อง]เปลี่ยนภาระเป็นพลัง : โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ
Published
กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call Number
HV1559.T5 ก525ร 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด = The new dimension of library cooperation development [ระหว่าง] วันที่ 2...
Author
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
Published
ลำปาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, 2556.
Call Number
Z675.U5 ก525อ 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles