Search again

Found: 24  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
International Symposium on Human Resources Comparative Studies in Asia / Human Resources Institute Thammasat University.
Author
International Symposium on Human Resources Comparative Studies in Asia,
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2550].
Call Number
HF5549.5.M3 อ735อ 2550
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 3 [เรื่อง] พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี [ระหว่างวันที่] 11-13 ธันวาคม 2538 ณ ห้องภานุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ / มหาวิทยาลัย...
Author
การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย [เรื่อง] พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538.
Call Number
GN855.T5 ก475ก 2538
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการทางพฤกษศาสตร์เรื่อง "ทรัพยากรพืชของเชิงเขาหิมาลัย" = A symposium on plant resources of the Himalayan foothills [ระหว่างวันที่] 18-19 พฤศจิกายน 2539 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริก...
Author
การประชุมวิชาการทางพฤกษศาสตร์เรื่อง "ทรัพยากรพืชของเชิงเขาหิมาลัย"
Published
กรุงเทพฯ : องค์การ, 2539.
Call Number
QK51.2.T5 ก482ก
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2552 [เรื่อง] ผลงานวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน [ระหว่าวงันที่] 7-9 กันยายน 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สถาบันวิจัยพืชไร่.
Author
การประชุมวิชาการประจำปี [เรื่อง]ผลงานวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, 2552.
Call Number
SB183.2 ก482ก 2552
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
ข้อเท็จและความจริงเหมืองทองคำ จังหวัดเลย : บันทึกการนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Myths and...
Author
งานสัมมนาวิชาการเรื่อง"ข้อเท็จและความจริง : เหมืองทองคำ จังหวัดเลย"
Published
นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2558.
Call Number
TN416.T5 ง319ข
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
นานาสาระ : เกี่ยวกับการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย-ตะวันออกกลางและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตะวันออกกลาง และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ตะวันออกกลาง ครั้งที่ 3 [ระหว่างวันที่] 14-16 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุม...
Author
การประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย-ตะวันออกกลางและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตะวันออกกลาง และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ตะวันออกกลาง : นานาสาระ
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553.
Call Number
DS33.4.M628 ก471น 2553
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ป่าไม้ที่ดิน : การจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน [ระหว่าง] วันที่ 26-27 ตุลาคม 2...
Author
การสัมมนาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
Published
เชียงใหม่ : มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคเหนือโดยองค์กรชุมชน : โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ, [2543].
Call Number
SD235.T5N6 ก525ป
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร = The Proceedings of the sixth national conference on agricultural sciences [ระหว่างวันที่] 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2510 ณ มหาวิทยาล...
Author
การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
Published
พระนคร : มหาวิทยาลัย, 2510.
Call Number
R S542.T52K3 ก475ร 2510
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่องแนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน : กรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานในภาคบริการทางการเงินและภาคอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 ณ โรงแรมรามา...
Author
การประชุมทางวิชาการเรื่องแนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน : กรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานในภาคบริการทางการเงินและภาคอุตสาหกรรม
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539.
Call Number
HF1594.55.Z4C6 ก475ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องรูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม [ระหว่าง] วันที่ 22-23 สิงหาคม 2542 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง / ส่วนวิเคราะห์โครงการ สำนักนโยบายและแผนอุด...
Author
การประชุมสัมมนาเรื่องรูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
Published
กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
LB2301 ก485ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 7 "วนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ" [ระหว่าง] วันที่ 12-14 ธันวาคม 2544 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / จัดโดย ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยา...
Author
การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา "วนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ"
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2544.
Call Number
SD356.54.T5 ก525ร 2544
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องการเกษตรในเขตใช้น้ำฝนของภาคใต้ วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2526 / กรมวิชาการเกษตร.
Author
การสัมมนาระดับชาติเรื่องการเกษตรในเขตใช้น้ำฝนของภาคใต้
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2526.
Call Number
S494.5.W3 ก525ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
รายงานการสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2546 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / โดย...
Author
การสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2546.
Call Number
S494.5.W3 ก525ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles