Search again

Found: 4,435  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เตรียมงานสู่อาชีพ" ครูวรรณี สุทธิขาว ครูต้นแบบปี 2542 วิชากลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพและวิชางานเลือก ระดับ...
Author
วรรณี สุทธิขาว.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ว272ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ไม่เร่งเขียนอ่าน สุขสำราญเตรียมความพร้อม" ครูวัชรินทร์ ผดุงพจน์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาการจัดประสบการณ์ระดั...
Author
วัชรินทร์ ผดุงพจน์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี., 2544.
Call Number
LB1029.C45 ว386ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image

image
'เกียรตินิยม' สอนน้องเรียนเก่ง : 10 ชั่งโมงสู่การเรียนดี / โยธิน ลัทธิประสาธน์.
Author
โยธิน ลัทธิประสาธน์.
Published
กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
Call Number
LB1601 ย842ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
1 นาที แนะวิธีเรียนเก่ง : ฉบับติวเข้ม อ่านเสริม เพิ่มเกรด ด้วยตนเอง / โชติกานต์ เที่ยงธรรม (ครูแว่น).
Author
โชติกานต์ เที่ยงธรรม.
Published
นนทบุรี : โรงพิมพ์สามลดา, 2555.
Call Number
LB1049 ช823ห 2555
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
1 นาที แนะวิธีเรียนเก่ง ฉบับสมบูรณ์ / โชติกานต์ เที่ยงธรรม (ครูแว่น).
Author
โชติกานต์ เที่ยงธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : บุคส์ ทู ยู, 2549.
Call Number
LB1049 ช823ห 2549
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน / ครูแว่น ; บรรณาธิการ ประภาส เที่ยงธรรม.
Author
ครูแว่น.
Published
กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2551.
Call Number
LB1049 ค167ห
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
1 ปี ชีวิตนักเรียนทุนฯ ไทย-อเมริกัน / รัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
Author
รัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
Published
กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2548.
Call Number
LB2376 ร355ห
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
1 อำเภอ 1 ทุน : โอกาสทองของเด็กไทย รุ่น 2 (ปีการศึกษา 2549) / คณะบรรณาธิการ ยุวดี ภูริโภไคย ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2549?.
Call Number
LB2339.T5 ห159
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / โดย เนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่นฟอร์กิฟเท็ดชิลเดร็น ; แปล สมชาย บัวเล็ก ; บรรณาธิการ รุ่งเรือง สุขาภิรมย์.
Author
เนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่นฟอร์กิฟเท็ดชิลเดร็น.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
Call Number
LC3993 น779ส 2544
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
10 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
Author
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2550.
Call Number
LG395.H37 ม529ส 2550
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
10 ปี วิทยาลัยคริสเตียน / วิทยาลัยคริสเตียน.
Author
วิทยาลัยคริสเตียน.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2536.
Call Number
LG395.B37 ว163ส 2536
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
10 สุดยอดมหาวิทยาลัยเอกชน / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ.
Author
จิรวัฒน์ รจนาวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2546.
Call Number
LB2328.52.T5 จ512ส
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
100 ways to enhance self-concept in the classroom : a handbook for teachers, counselors, and group leaders / Jack Canfield and Harold Clive Wells.
Author
Canfield, Jack.
Published
Boston : Allyn and Bacon, c1994.
Call Number
LB1065 C632o
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2535.
Call Number
L591 ก615ร 2535
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles