Search again

Found: 4,435  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เรียนปนเล่น" ครูเพลินจิต คนขยัน ครูต้นแบบปี 2541 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / เพลินจิต คนขยัน ; [บร...
Author
เพลินจิต คนขยัน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 พ924ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง" ครูประหยัด ฤาชากูล ครูต้นแบบปี 2541 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา / ประหยัด ฤาชา...
Author
ประหยัด ฤาชากูล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ป424ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เล่นปนเรียนและโครงงานอนุบาล" ครูวิชาญ ไทยแท้ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาการจัดประสบการณ์ ระดับก่อนประถมศึกษา ...
Author
วิชาญ ไทยแท้.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ว547ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะทางภาษา" ครูปราณี กันชัย ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ปราณี ...
Author
ปราณี กันชัย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ป445ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง" ครูสุพัฒน์ กฤชอาคม ครูต้นแบบปี 2541 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สุพ...
Author
สุพัฒน์ กฤชอาคม.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ส831ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แผนภูมิกิ่งไม้" ครูดรุณา พ่วงพิศ ครูต้นแบบปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึกษา / ...
Author
ดรุณา พ่วงพิศ.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ด134ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แสวงหาความรู้ นำสู่สัมฤทธิผล (ส.ส.)" ครูอาภรณ์ อรุณเมือง ครูต้นแบบ ปี 2542 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึก...
Author
อาภรณ์ อรุณเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 อ632ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงาน" ครูพีระพล งามขุนทด ครูต้นแบบปี 2542 วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / พีระพล งามขุนทด ; [บรรณาธ...
Author
พีระพล งามขุนทด.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 พ798ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงานวิทยาศาสตร์" ครูบุญมา วีระปรียากูร ครูต้นแบบปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถ...
Author
บุญมา วีระปรียากูร.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 บ525ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงานวิทยาศาสตร์" ครูวิมลศรี สุวรรณรัตน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / วิมลศรี สุวรรณรัตน์ ; [ผู้...
Author
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ว673ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ไตรวิวรรธน์" ครูเสน่ห์ โกสุมา ครูต้นแบบปี 2541 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / เสน่ห์ โกสุมา ; [ผู้จัด...
Author
เสน่ห์ โกสุมา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส898ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ กระต้นให้คิดโดยใช้ "ชุดเสริมทักษะภาษาไทย" ครูทรงเกียรติ สว่างแสง ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถม...
Author
ทรงเกียรติ สว่างแสง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ท126ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การบูรณาการ--สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดย ครูมณีวรรณ จิตธรรมมา ครูต้นแบบปี 2542 วิชาทุกกลุ่มประสบการณ์ ระ...
Author
มณีวรรณ จิตธรรมมา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ม139ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การสอนดนตรี ตามแบบของโคไดและออร์ฟ" ครูธวัชชัย นาควงษ์ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาดนตรี ระดับประถมศึกษา / ธวัชช...
Author
ธวัชชัย นาควงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ธ395ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยวิธีกรณีศึกษาป่าชุมชน" ครูเสาวณีย์ ไชยมงคล ครูต้นแบบปี 2541 วิชาวิทยาศาสตร์ ระด...
Author
เสาวณีย์ ไชยมงคล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส941ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles