Search again

Found: 4,435  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สร้างเด็กให้เป็นนักค้นคว้าวิจัยทางศิลปะ" โดย ครูปัญญา ทรงเสรีย์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาศิลปศึกษา ระดับมัธ...
Author
ปัญญา ทรงเสรีย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ป524ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สวนศึกษา ทักษะชีวิต" ครูภาวินี จันทร์สีสม ครูต้นแบบปี 2542 วิชาทุกกลุ่มประสบการณ์ ระดับประถมศึกษา / ภาว...
Author
ภาวินี จันทร์สีสม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ภ479ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สอนจากง่ายไปยาก เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม" โดย ครูอัมพร ทองไถ้ผา ครูต้นแบบปี 2541 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับ...
Author
อัมพร ทองไถ้ผา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 อ555ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สอนภาษาไทยโดยสัมพันธ์กับศิลปะ" ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ศ...
Author
ศรีอัมพร ประทุมนันท์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ศ281ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สื่อความรู้--สู่ชุมชน" ครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม ครูต้นแบบปี 2542 วิชาทุกกลุ่มประสบการณ์ ระดับประถมศึกษา ...
Author
นิตยา เนตรศักดิ์เกษม.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 น577ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สื่อพัฒนาความพร้อมชุดรถไฟอนุบาลและบ้านมหาสนุก" ครูนันทิยา ศรีวิน ครูต้นแบบปี 2542 วิชาการจัดประสบการณ์ ...
Author
นันทิยา ศรีวิน.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 น431ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "หลากกลไกวิธีสอนภาษาไทย" ครูสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / สุขพงศ์ ทั...
Author
สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส743ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ห้องเรียนแบบพึ่งพา" ครูสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / สุภาภร...
Author
สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส838ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ห้ากระบวนการเพื่อชีวิต" ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / ปิยะพร ...
Author
ปิยะพร ศรีพลาวงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ป622ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "อิสระ" ครูพจนารถ จิตคติ ครูต้นแบบปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึกษา / พจนารถ จิ...
Author
พจนารถ จิตคติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 พ175ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เทคนิคการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแบบรับภาษาบูรณาการกับเทคนิคพัฒนากระบวนการคิดและระบบจิตพิสัย" ครูสำรวย ...
Author
สำรวย บุญมณี.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ส697ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู่ชีวิตจริงโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ" ครูชาตรี สำราญ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาภาษาไ...
Author
ชาตรี สำราญ.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ช514ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เบญจมิตร" ครูองุ่น กาญจนมาศ ครูต้นแบบปี 2542 ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ / องุ่น กาญจนมาศ ; [บรรณาธิ...
Author
องุ่น กาญจนมาศ.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 อ119ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เพื่อนสอนเพื่อน" โดย ครูจินดา อยู่เป็นสุข ครูต้นแบบปี 2541 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / จินดา อยู่เ...
Author
จินดา อยู่เป็นสุข.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 จ469ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เรียนปนเล่น" ครูอนงค์ ลิ้มสกุล ครูต้นแบบปี 2542 วิชาการจัดประสบการณ์ ระดับก่อนประถมศึกษา / อนงค์ ลิ้มสก...
Author
อนงค์ ลิ้มสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 อ154ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles