Search again

Found: 4,435  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษา" ครูอำภร นันตา ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / อำภร นันตา ; [ผู้จัดทำ...
Author
อำภร นันตา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 อ697ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษาบูรณาการผสมผสานองค์ความรู้คู่คุณธรรม" ครูพรรณี โพธิ์ศรี ครูต้นแบบปี 2542 วิชาทุกกลุ่ม...
Author
พรรณี โพธิ์ศรี.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 พ272ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษาพัฒนาคุณภาพชีวิต" ครูวิไลวรรณ คำมั่น ครูต้นแบบปี 2541 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ว...
Author
วิไลวรรณ คำมั่น.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ว735ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "รวม-แยก-รวม" ครูมานัส ปรีมนวงค์ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น / มา...
Author
มานัส ปรีมนวงค์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ม446ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ระบบนิเวศน์ในนาข้าว" ครูมนัส บูรพา ครูต้นแบบปี 2541 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / มนัส บูรพา ; [ผู้...
Author
มนัส บูรพา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ม164ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลจากสภาพจริงวิชาคณิตศาสตร์" ครูนิยม ไชยวงศ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาคณิต...
Author
นิยม ไชยวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 น641ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ร่วมกันสร้างความรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข" ครูสุภาภรณ์ แก่นทอง ครูต้นแบบปี 2542 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ...
Author
สุภาภรณ์ แก่นทอง.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส838ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ร่วมมือ" ครูช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ช่อทิพย์ ตระก...
Author
ช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ช317ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ร่วมแรงร่วมใจ" ครูอุไรวรรณ พรน้อย ครูต้นแบบปี 2542 วิชางานห้องสมุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อุไรวรรณ พร...
Author
อุไรวรรณ พรน้อย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 อ858ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "วิธีสอนทักษะกระบวนการ และโครงงาน" ครูจินตนา ศรีละโพธิ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา...
Author
จินตนา ศรีละโพธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 จ483ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "วินัยเน้นย้ำ กิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียนสำคัญที่สุด" ครูศุภร์ศิริ รับคำอินทร์ ครูต้นแบบปี 2541 ระดับประถ...
Author
ศุภร์ศิริ รับคำอินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ศ714ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ศูนย์การเรียน" ครูสุมาลี สุนทราวิรัตน์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึ...
Author
สุมาลี สุนทราวิรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส842ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ศูนย์สัมพันธ์ทักษะ" ครูสมจิตร เสาร์ศรีจันทร์ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / สมจิตร เสาร...
Author
สมจิตร เสาร์ศรีจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส236ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สรรค์สร้างความรู้" ครูสมบัติ การจนารักพงค์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา / สมบัติ การจน...
Author
สมบัติ การจนารักพงค์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ส254ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สร้างความรู้ด้วยตนเอง" ครูประนอม อรุณานันท์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / ประนอม อร...
Author
ประนอม อรุณานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ป291ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles