Search again

Found: 4,435  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "นวัตกรรมการเรียนรู้" โดย ครูสุรชัย บุญญานุสิทธิ์ ครูต้นแบบ ปี 2541 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา / สุร...
Author
สุรชัย บุญญานุสิทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส847ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "นิทานคณิตศาสตร์ โครงงานและวัฏจักรการเรียนรู้ บูรณาการสู่แผนการเรียนรู้" ครูชูใจ บุญเล่า ครูต้นแบบปี 254...
Author
ชูใจ บุญเล่า.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ช645ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "บูรณาการ ร่วมคิดร่วมทำ" ครูสารภี มณีจินดา ครูต้นแบบปี 2542 วิชาการจัดประสบการณ์ ระดับก่อนประถมศึกษา / ส...
Author
สารภี มณีจินดา.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ส673ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "บูรณาการ" ครูรัตนา สถิตานนท์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา / รัตนา สถิตานนท์ ; [บรรณาธิก...
Author
รัตนา สถิตานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ร376ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "บูรณาการ" ครูวิภานันท์ หมุกแก้ว ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / วิภานันท์ หมุกแก้ว ; [บร...
Author
วิภานันท์ หมุกแก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ว648ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "บูรณาการ" ครูเสาวณี แกสมาน ครูต้นแบบปี 2542 วิชาการจัดประสบการณ์ ระดับก่อนประถมศึกษา / เสาวณี แกสมาน ; ...
Author
เสาวณี แกสมาน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส941ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ปฏิบัติ-แก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้" ครูนิพล รัตนพันธ์ ครูต้นแบบ ปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีว...
Author
นิพล รัตนพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 น617ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ปฏิบัติจริงโดยศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน" ครูพงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด ครูต้นแบบปี 2541 วิชาภาษาไทย ระด...
Author
พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 พ137ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ปฏิสัมพันธ์เป็นสื่อแบบแม่กับลูก" ครูรัชนี ชูศรีอ่อน ครูต้นแบบปี 2542 วิชาการจัดประสบการณ์ ระดับก่อนประถ...
Author
รัชนี ชูศรีอ่อน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ร333ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ปลูกวิญญาณล้านนาให้ผู้เรียนศึกษา สะล้อ ซอ ซึง" ครูกิจชัย ส่องเนตร ครูต้นแบบปี 2541 วิชาดนตรี ระดับประถม...
Author
กิจชัย ส่องเนตร.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ก639ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้เป็นกลุ่ม มุ่งเน้นประสบการณ์" ครูชานนท์ เศรษฐแสงศรี ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษ...
Author
ชานนท์ เศรษฐแสงศรี.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ช521ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" ครูราตรี อินกัน ครูต้นแบบปี 2542 ระดับประถมศึกษา วิชาทุกกลุ่มประสบการณ์ / ราตรี ...
Author
ราตรี อินกัน.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ร442ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ผู้เรียนเป็นสำคัญ" ครูสมสนิท นามราช ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / สมสนิท นามราช ; [ผู้...
Author
สมสนิท นามราช.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส286ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "พ่อสอนลูก" ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาศิลปศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น / ...
Author
อภิชาติ ประทุมนันท์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 อ252ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์" ครูพรรัตน์ วงค์ปัน ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา / พรรัตน์ วงค์ปัน ; [บร...
Author
พรรัตน์ วงค์ปัน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 พ275ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles