Search again

Found: 4,435  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การเรียนรู้พหุปัญญา โดยคละชั้น" ครูสุชีลา ขาวอิ่น ครูต้นแบบปี 2542 วิชาทุกกลุ่มประสบการณ์ ระดับประถมศึก...
Author
สุชีลา ขาวอิ่น.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส763ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข" ครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ ครูต้นแบบปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ช...
Author
สิริมา กลิ่นกุหลาบ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส732ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การเรียนแบบร่วมมือตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้" โดย ครูสมพิศ แสงศิริรักษ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาอัง...
Author
สมพิศ แสงศิริรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ส269ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้" ครูเฉลิม พรกระแส ครูต้นแบบปี 2542 วิชาวิทยาศาสตร์ (ประชากรกับสิ่งแ...
Author
เฉลิม พรกระแส.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ฉ399ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง" ครูพนมพร ชาโฮง ครูต้นแบบปี 2542 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / พนมพร ชาโฮง...
Author
พนมพร ชาโฮง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 พ188ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กิจกรรมหลากหลาย" ครูศศิธร หาคำ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / ศศิธร หาคำ ; [ผู้จัดทำ...
Author
ศศิธร หาคำ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ศ291ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "คิดก่อนทำ แล้วนำมาจัดคุณภาพ" ครูปริพนธ์ กรรณิกา ครูต้นแบบปี 2542 วิชาศิลปศึกษา ระดับประถมศึกษา / ปริพนธ...
Author
ปริพนธ์ กรรณิกา.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ป459ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ซิปปา Cippa model" ครูขจีรัตน์ นนทะภา ครูต้นแบบปี 2542 วิชาร้อยมาลัย งานบ้านและโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาต...
Author
ขจีรัตน์ นนทะภา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ข151ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ซิปปา Cippa model" ครูนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง ครูต้นแบบปี 2542 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /...
Author
นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 น425ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ซิปปา Cippa model" ครูสุภาพร สภาพพร ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / สุภาพร สภาพพร ; [ผู้...
Author
สุภาพร สภาพพร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส838ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ซิปปา" ครูเพ็ญประภา ยาไธสง ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / เพ็ญประภา ยาไธสง ; [บร...
Author
เพ็ญประภา ยาไธสง.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 พ889ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะกระบวนการกลุ่ม" โดย ครูเมธาวรรณ แขมดำ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / เมธาวรร...
Author
เมธาวรรณ แขมคำ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ม735ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม" ครูสมใจ ปราบพล ครูต้นแบบปี 2542 วิชาพลานามัย ระดับมัธยมศึกษา / สมใจ ปราบพล ; [...
Author
สมใจ ปราบพล.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ส237ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะปฏิบัติและการจัดการ" ครูศรีอรุณ เกาสายะพันธุ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชางานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ระ...
Author
ศรีอรุณ เกาสายะพันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ศ281ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "นวัตกรรมกระบวนการกลุ่ม แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" ครูเฉลิมพล แก้วสามสี ครูต้นแบบป...
Author
เฉลิมพล แก้วสามสี.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ฉ422ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles