Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสอนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ : คู่มือสำหรับครู / ธีระชัย ปูรณโชติ.
Author
ธีระชัย ปูรณโชติ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
Call Number
LB1585.5 ธ663ก 2531
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
คู่มือการสอนภาษาไทย : กิจกรรมการเล่นประกอบการสอน / อัจฉรา ชีวพันธ์.
Author
อัจฉรา ชีวพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533.
Call Number
LB1025.2 อ489ค 2533
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
คู่มือครูการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, เรียบเรียง.
Author
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.
Call Number
LB3060.26 ส284ค
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles