Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ทำเนียบผู้ผลิตผลวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ / [ผู้สรุปข้อค้นพบและผู้เขียน สำอาง สีหาพงษ์, สุขหทัย โพธิ์สวรรค์, วราภรณ์ ธัญญผล].
Author
สำอาง สีหาพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
Call Number
LB2832.4.T5 ส714ท
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ประมวลประวัติครู / คุรุสภา.
Author
คุรุสภา.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535.
Call Number
LA2383.T5 ค7ป
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles