Search again

Found: 16,688  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ข้าวกล้องงอก" : ราชาแห่งข้าวสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม = "GABA-rice" King of rice for health & beauty / พิมพ์อร คีตคุนรัตน์.
Author
พิมพ์อร คีตคุนรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2552.
Call Number
TX558.R5 พ719ข
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"คำของท่าน" / ผู้เรียบเรียง วิวัฒน์ กิรานนท์.
Author
วิวัฒน์ กิรานนท์,
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.
Call Number
BQ4165 ค353
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"คำท่านเล่า" / ผู้เรียบเรียง วิวัฒน์ กิรานนท์.
Author
วิวัฒน์ กิรานนท์,
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.
Call Number
BQ4165 ค356 2546
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image

image
"ต้นกล้า" ยุวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม รัตนา ชูแสง ; ผู้ร่วมร้อยเรียงประสบการณ์ กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ; บรรณาธิการ เกศสุดา วิทธิสันติกุล.
Author
นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548.
Call Number
LB1060 น674ต
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"บรรพตคีรี" / แสงธรรมจาก พระหล้า เขมปตฺโต ; ผู้เรียบเรียง วิวัฒน์ กิรานนท์.
Author
พระหล้า เขมปตฺโต.
Published
กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2546.
Call Number
BQ4165 พ414บ 2546
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม.
Author
วาสนา นาน่วม.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
Call Number
DS578.32.P72 ว491บ
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image

image
"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่ : สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ พินิจ คาดพันโน, พนมวรรณ คาดพันโน, สุรีย์ นิลผาย] ; บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์.
Author
พินิจ คาดพันโน.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
Call Number
LB1027.23 พ285ป
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ฟ้านั้นมันมืดเอง" / แสงธรรมจาก ก. เขาสวนหลวง ; ผู้เรียบเรียง วิวัฒน์ กิรานนท์.
Author
ก. เขาสวนหลวง.
Published
กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2544.
Call Number
BQ4165 ก111ฟ
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"มอง" เรื่อง ให้ "เห็น" ภาพ : ภาพสะท้อนสังคมและโลกทัศน์นักเขียน / เกศินี จุฑาวิจิตร.
Author
เกศินี จุฑาวิจิตร.
Published
นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550.
Call Number
PN3373 ก774ม
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "โครงงาน" ครูมาลัย สิงหะ ครูต้นแบบปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับประถมศึกษา / มาลัย สิงห...
Author
มาลัย สิงหะ.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ม492ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "Cippa model" ครูอัมพา บุ่ยศิริรักษ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อัมพา บุ่ยศิร...
Author
อัมพา บุ่ยศิริรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 อ558ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการสืบค้น" โดย ครูสมเสริม ชูรักษ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / โดย สมเสริม ช...
Author
สมเสริม ชูรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส286ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนภาษาแบบคู่สัญญา" ครูละเอียด สดคมขำ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ละเอียด สดคมขำ ...
Author
ละเอียด สดคมขำ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ล216ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles