Search again

Found: 3,306  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ชงโค" หุ่นยนต์ตักบาตรตัวแรกของโลก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = "Chongco" : the world first giving-alms-to-the-monk robot / หัวหน้าโครงการวิจัย ปิติเขต สู้รักษา ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย ณัฐพล ผลเจริญพงศ...
Author
ปิติเขต สู้รักษา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
E-พืชผล เครื่องแสดงราคาผลิตผลทางการเกษตร โดยใช้โมเด็มแบบจีเอสเอ็ม / กุลฑรี เทพลี.
Author
กุลฑรี เทพลี.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image

image
TA3BOT : หุ่นยนต์ต้นไม้ผู้ช่วยครู : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = TA3BOT : teaching assistant tree-robot / หัวหน้าโครงการวิจัย ปิติเขตสู้รักษา ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย กฤดากร กล่อมการ.
Author
ปิติเขต สู้รักษา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
User-Interfaceและระบบกล้องเครื่อข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร = User-interface and multi-tasking network camera system for traffic problem evaluation / เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์.
Author
เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กรณีศึกษาการออกแบบอาคารลอยตัวบนที่ราบลุ่มภาคกลาง เพื่อลดความสูญเสียทางโครงสร้าง : รายงานวิจัย = A study of the design for elevated buildings on the central basins to diminish structural deteriorations...
Author
ณรงค์ มณฑปใหญ่.
Published
กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กระดานเสมือนและปากกาอินฟราเรด : รายงานการวิจัย = Virtual whiteboard and infrared-pen / ผู้วิจัย จิระศักดิ์ สิทธิกร ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กระบวนการควบคุมคุณภาพการวัดช่องว่างของซีลประตูในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับแรง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Force-sensor device for seal-gap measurement in quality control process in automo...
Author
นพดล สุกแสงปัญญา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กระบวนการผลิตผงเต้าหู้และคุณสมบัติของอีมัลชันเจลจากผงเต้าหู้ : รายงานการวิจัย = Tofu powder production and properties of emulsion gel formed by tofu powder / ยุพร พืชกมุทร.
Author
ยุพร พืชกมุทร.
Published
กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Communication process fortourism's public relations by Bang Na...
Author
สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กระบวนการหมักเปลือกกล้วยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปอาหารเพื่อผลิตกรดซิตริกด้วยเชื้อรา Aspergillus niger : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Fermentation of banana peel by-product from food processing for ...
Author
ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อความยั่งยืน : กรณีศึกษาไทย-ลาว : รายงานวิจัย = Sustainable interior architectural design process : case study of Thailand & Loas / จันทนี เพชรานนท์.
Author
จันทนี เพชรานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงด้วยไททาเนตโครงสร้างจำเพาะระดับนาโนเมตรร่วมกับโลหะซิวเวอร์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Photocatalytic activity of silver doped titanate nanostructures / กุลนันทน์ เกียรต...
Author
กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและประสิทธิภาพของการดูดซับสารอินทรีย์ที่ทนต่อการย่อยสลายทางชีวภาพด้วยท่อและริบบอนนาโนไททาเนต : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Photocatalytic activity and adsorption of bio-re...
Author
กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles