Search again

Found: 22,490  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ครู" ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก / ใหญ่ นภายน ; บรรณาธิการเล่ม อภิวันทน์ อุดลยพิเชฏฐ์.
Author
ใหญ่ นภายน.
Published
กรุงเทพฯ : สีดา, 2547.
Call Number
DS568 ห932ค
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ถ้วนหน้า" หรือ "ช่วยคนจน"? เส้นทางสู่อนาคตของโครงการ 30 บาท / วิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง.
Author
วิโรจน์ ณ ระนอง.
Published
[กรุงเทพฯ] : แสงสว่างเวิลด์เพรส, 2545.
Call Number
RA412.5.T5 ว711ถ 2545
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ธุรกิจ" เรื่องง่ายๆ = Easy busi -- ness / พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ.
Author
พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ.
Published
กรุงเทพฯ : โกเมนเอก, 2547.
Call Number
HF5386 พ164ธ
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ปิ่นอโศก" / ผู้เรียบเรียง วิวัฒน์ กิรานนท์.
Author
วิวัฒน์ กิรานนท์,
Published
กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2547.
Call Number
BQ4165 ป616
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา, บรรณาธิการ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Number
HQ1236 ผ749
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / โดย สุริชัย หวันแก้ว.
Author
สุริชัย หวันแก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
Call Number
HN722.55.Z9S65 ส859พ
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ฟ้านั้นมันมืดเอง" / แสงธรรมจาก ก. เขาสวนหลวง ; ผู้เรียบเรียง วิวัฒน์ กิรานนท์.
Author
ก. เขาสวนหลวง.
Published
กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2544.
Call Number
BQ4165 ก111ฟ
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ม็อบมือถือ" : ชนชั้นกลางและนักธุรกิจกับพัฒนาการประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Author
เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2536.
Call Number
HT690.T5 อ893ม
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"รับ" เพื่อ "ให้" / สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย.
Author
สภากาชาดไทย. สำนักงานจัดหารายได้.
Published
กรุงเทพฯ : อิมเมจ, [254-].
Call Number
HV580.T7 ส226ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการกลุ่ม เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ให้มีความสุข" ครูจรวยรัตน์ ขวัญรัมย์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาคณิตศาสต...
Author
จรวยรัตน์ ขวัญรัมย์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 จ153ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการคิดกับกระบวนการทำงาน" ครูชูศรี ตันพงศ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ช...
Author
ชูศรี ตันพงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโนบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ช685ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การระดมความคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้" ครูทองระย้า นัยชิต ครูต้นแบ...
Author
ทองระย้า นัยชิต.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ท311ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การจัดทักษะการเรียนรู้" ครูสถาพร มุ่งวัฒนา ครูต้นแบบปี 2542 วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา / สถาพร มุ...
Author
สถาพร มุ่งวัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส182ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" โดย ครูอริยา กีรติชีวัน ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา /...
Author
อริยา กีรติชีวัน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 อ398ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนภาษาแบบคู่สัญญา" ครูละเอียด สดคมขำ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ละเอียด สดคมขำ ...
Author
ละเอียด สดคมขำ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ล216ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles