Search again

Found: 352  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การขยายสายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : รายงานการวิจัย = Clonal propagation of paphiopedilum through tissue culture / สุเม อรัญนารถ, กัญจนา แซ่เตียว.
Author
สุเม อรัญนารถ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การค้นกฎความสัมพันธ์แบบเพิ่มขยาย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Incremental association rule discovery / หัวหน้าโครงการวิจัย วรพจน์ กรีสุระเดช.
Author
วรพจน์ กรีสุระเดช.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่วางตัวอยู่ชิดกับยีนควบคุมลักษณะความต้านทานต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่โดยการวิเคราะห์การกระจายตัวของลักษณะแบบรวม : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Ide...
Author
อารมย์ ศรีพิจิตต์.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, [254-].
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจัดตั้งกลุ่มคลัสเตอร์ด้วยตนเองภายในเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย : รายงานการวิจัย = Self organized cluster in wireless sensor networks / ผู้วิจัย โชติพัชร์ ภรณวลัย, ศรายุทธ ธเนศสกุลวัฒนา.
Author
โชติพัชร์ ภรณวลัย.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจัดเตรียมฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = Database preparation in geographical information systems for land uses planning Klong...
Author
นฤมล พินเนียม.
Published
ปทุมธานี : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มธ., 2544.
Call Number
RCH HD890.59.P3 น276ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจำแนกข้อความและภาพถ่ายเพื่อสร้างภาพไบนารีของเอกสาร : รายงานวิจัย = Text / photograph segmentation for document image binarization / หัวหน้าโครงการ ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี ; ผู้ร่วมวิจัย สิทธิชัย บุษห...
Author
ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ำยางพาราโดยวิธีการสะท้อนกลับของแสงด้วยสมการแบบเชิงเส้น : รายงานการวิจัย = Light reflectance method measurement of dry rubber content from latex of para rubber by linea...
Author
พิมล ผลพฤกษา.
Published
ชุมพร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, 2553.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การตรวจวัดอาการฟ่ามในผลส้มเขียวหวานแบบไม่ทำลายโดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้า : รายงานการวิจัย = Non-destruction of spongy disorder in orange using electrical properties / สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, กนกพร แก้วสมนึ...
Author
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การติดเชื้อและการกระจายตัวของแบคทีเรีย Wolbachia ในประชากรไรศัตรูพืช (Acari: Tetranychidae) ที่พบในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญบางชนิดของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Infection and distribution of Wo...
Author
อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
RCH อ752ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของผลผลิตในถั่วฝักยาว 5 คู่ ผสมเดี่ยว : รายงานการวิจัย = The inheritance of yield in 5 single crosses of yard long bean / สมภพ ฐิตะวสันต์.
Author
สมภพ ฐิตะวสันต์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การทดลองศึกษาวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกดอกบัวหลวง ตัดดอก พันธุ์สัตตบงกช (nelumbo nucifera 'roseum plenum') = Improving study on packing methods of export lotus cut flowers (nelumbo nucifera ...
Author
ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การทดลองหาวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ (nelumbo nucifera gaertn) = Study on harvest method and postharvest handling of lotus flowers (nelumbo n...
Author
ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การทดสอบเบื้องต้นของฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของโปรตีนไหมที่ฉายรังสี : รายงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2544 = Preliminary study of anti-bacterial activity of irradiated silk protein / โดย จินตนา บุนนาค, ก...
Author
จินตนา บุนนาค.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การทดแทนเนื้อหมูด้วยถั่วแดงบดและการลดปริมาณไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก : รายงานการวิจัย = Pork replacement by red bean paste and nitrite reduction in sausage / ยุพร พืชกมุทร.
Author
ยุพร พืชกมุทร.
Published
กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การทำเสถียรภาพความถี่แบบคงทนในระบบไฟฟ้ากำลังอิสระที่มีแหล่งจ่ายพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สม่ำเสมอด้วยการควบคุมร่วมกันของโหลดอัจฉริยะ : รายงานการวิจัย = Robust frequency stabilization in an isolated power ...
Author
อิสระชัย งามหรู.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles