Search again

Found: 588  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกระตุ้นการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ของปลิงดำ olothuria atra Jaeger, 1833 (Echinodernate : Holothuroidea) โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบางประการ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Induction gamete release ...
Author
แขวลี วิบูลย์กิจ.
Published
ชุมพร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, 2554.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การกัดเคมีไฟฟ้าของเข็มวัดทังสเตนสำหรับงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ : โครงการวิจัย = Electrochemical etching of tungsten probe for microelectronics / หัวหน้าโครงการวิจัย โยธิน วงศ์ประเสริฐ.
Author
โยธิน วงศ์ประเสริฐ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
Call Number
RCH TK7878.4 ย842ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การขยายสายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : รายงานการวิจัย = Clonal propagation of paphiopedilum through tissue culture / สุเม อรัญนารถ, กัญจนา แซ่เตียว.
Author
สุเม อรัญนารถ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การครอลเว็บ 2.0 แอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Efficient crawling of web 2.0 applications / กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์.
Author
กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555.
Call Number
RCH TK5105.888 ก728ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบการตรวจจับการบุกรุกในเครือข่าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Optimal feature selection for intrusion detection system / โดย นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์.
Author
นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554.
Call Number
RCH TK5105.59 น348ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การคัดแยกแบคทีเรียเขตรากพืชจากระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อ Pythium spp. สาเหตุโรครากเน่า : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Screening the rhizobacteria from hydroponics for controlling ...
Author
พรหมมาศ คูหากาญจน์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550.
Call Number
RCH SB126.5 พ291ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การค้นกฎความสัมพันธ์แบบเพิ่มขยาย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Incremental association rule discovery / หัวหน้าโครงการวิจัย วรพจน์ กรีสุระเดช.
Author
วรพจน์ กรีสุระเดช.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่วางตัวอยู่ชิดกับยีนควบคุมลักษณะความต้านทานต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่โดยการวิเคราะห์การกระจายตัวของลักษณะแบบรวม : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Ide...
Author
อารมย์ ศรีพิจิตต์.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, [254-].
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจดจำตัวอักษรแบบลายมือเขียนโดยใช้นิวโรแอนนีลลิ่ง / กิตติ ไพฑูรย์วัฒนกิจ, สาธิต อินทจักร์.
Author
กิตติ ไพฑูรย์วัฒนกิจ.
Published
[กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง], 2539.
Call Number
RCH TK7882.P3 ก672ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจัดตั้งกลุ่มคลัสเตอร์ด้วยตนเองภายในเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย : รายงานการวิจัย = Self organized cluster in wireless sensor networks / ผู้วิจัย โชติพัชร์ ภรณวลัย, ศรายุทธ ธเนศสกุลวัฒนา.
Author
โชติพัชร์ ภรณวลัย.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจัดสรรช่องสัญญาณ สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Channel allocation for Mobile Telephone System / พิเชฐ ม่วงนวล, สมยศ จุณณะปิยะ.
Author
พิเชฐ ม่วงนวล.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการสำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549.
Call Number
RCH TK5103.483 พ653ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจัดหาและการใช้หนังสือของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2539-2541 = Book acquisition and use at Central Library King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang ...
Author
สุรีย์ บุหงามงคล.
Published
กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542.
Call Number
RCH Z689 ส867ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจัดเตรียมฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = Database preparation in geographical information systems for land uses planning Klong...
Author
นฤมล พินเนียม.
Published
ปทุมธานี : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มธ., 2544.
Call Number
RCH HD890.59.P3 น276ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจำแนกข้อความและภาพถ่ายเพื่อสร้างภาพไบนารีของเอกสาร : รายงานวิจัย = Text / photograph segmentation for document image binarization / หัวหน้าโครงการ ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี ; ผู้ร่วมวิจัย สิทธิชัย บุษห...
Author
ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจำแนกภาพโดยนิวรอลเน็ตเวิร์คแบบไม่มีการสอนร่วมกับแบบมีการสอน / กิตติ ไพฑูรย์วัฒนกิจ, รัชนี สุภัคพาณิช, สุรพล คุ้นเคย.
Author
กิตติ ไพฑูรย์วัฒนกิจ.
Published
[กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง], 2540.
Call Number
RCH TK7882.P3 ก672ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles