Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานผลการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2538 เรื่องการศึกษาการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิตของถั่วเหลืองบนชุดดินสรรพยาและชุดดินเชียงใหม่ = A study on activity of rhizo...
Author
ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539.
Call Number
RCH SB205.S7 พ988ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
วิจิตรวรรณคดีบทละครอมตะ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 2479-2483 / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.
Author
วิจิตรวาทการ,
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-].
Call Number
อนุสรณ์ ว527ว
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
แผนที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย geographer กวี วรกวิน.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร์อีควิปเม้นท์กรุ๊ป (ประเทศไทย), [2547?].
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles