Search again

Found: 34  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การขนส่งกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) มีชีวิตโดยใช้วัสดุมีความชื้น : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The transportation of live giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) by using mater...
Author
สมชาย หวังวิบูลย์กิจ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การค้นหากฎความสัมพันธ์แบบเพิ่มขยายในกรณีข้อมูลถูกเพิ่มและลบ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Incremental association rulediscovery when data is inserted and deleted / หัวหน้าโครงการวิจัย วรพจน์ กรีสุระเด...
Author
วรพจน์ กรีสุระเดช.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การตรวจสมบัตินาโนของวัสดุธรรมชาติ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Nano-characterization of natural materials / หัวหน้าโครงการวิจัย สิรพัฒน์ ประโทนเทพ ; ที่ปรึกษาโครงการ จิติ หนูแก้ว ; ผู้ร่วมโครงการ ทุต...
Author
สิรพัฒน์ ประโทนเทพ.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การบริหารการผลิต / ปรียาวดี ผลเอนก.
Author
ปรียาวดี ผลเอนก.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number
TS155 ป474ก 2557
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
การบริหารการสื่อสารขององค์การ : การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = Organizational communication management : communication with stakeholders / ไพโรจน์ วิไลนุช.
Author
ไพโรจน์ วิไลนุช.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number
HD58.7 พ993ก
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
การบริหารงานก่อสร้าง = Construction management / ณรงค์ เหลืองบุตรนาค.
Author
ณรงค์ เหลืองบุตรนาค.
Published
[ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ : ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์], 2557.
Call Number
TH438 ณ215ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมทางวิชาการ [เรื่อง] "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 [วันที่] 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาล...
Author
การประชุมทางวิชาการ [เรื่อง] ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number
HG226 ก475ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" [ระหว่างวันที่] 19-20 ธันวาคม 2557. ณ อาคารเฉลิมพระเก...
Author
การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"
Published
จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2557.
Call Number
H62.5.T5 ก482ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของรอยต่อ วิวิธพันธุ์ CdS/CuO : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Fabrication and characterization of CdS/CuO heterojunction thin film solar cell / ...
Author
ฐิตินัย แก้วแดง.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การพัฒนาการกักเก็บและปลดปล่อยของยาตัวอย่างจากฟิล์มบางหลายชั้นของสารพอลิอิเล็กโตรไลท์บนไหมเย็บแผล : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of model drugs loading and release from polyelectrolyte multi...
Author
เอกรัฐ เดชศรี.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การพัฒนาแร่ดินเหนียวเหล็กออกไซด์พิลลาร์ที่มีรูพรุนขนาดนาโนสำหรับการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสีย้อม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of nanoporous iron oxide-pillared clay for dye-containing wastew...
Author
ปุณณมา ศิริพันธ์โนน.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การพัฒนาโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.005GeX : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.005Ge-X lead-free solder / หัวหน้าโครงการวิจัย กรรณชัย กัลยาศิริ.
Author
กรรณชัย กัลยาศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles