Search again

Found: 108  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Carbon credit : นวัตกรรมทางการเงินเพื่อโลกสะอาด / จัดทำโดย สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว.
Author
สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว.
Published
[โตเกียว : Royal Thai embassy, Tokyo], 2552.
Call Number
HC79.P55 ส691ค
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2552.
Call Number
HC21 ค983
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
Management cockpit for construction management : MC สำหรับจัดการงานก่อสร้าง / เริงณรงค์ รัตนปรีชาเวช.
Author
เริงณรงค์ รัตนปรีชาเวช.
Published
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพลส (1989), 2552.
Call Number
TH438 ร784ม
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
Proceedings งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 3 [ระหว่างวันที่] 21-22 มกราคม 2552 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทย...
Author
งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552.
Call Number
Q180.T5 ง312ป 2552
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
SET stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Author
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2552].
Call Number
HG4661 ต199ซ .0
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การกำหนดนโยบายสาธารณะ : กระบวนทัศน์ แนวทาง ตัวแบบ กรอบ และเทคนิค / ปิยะพงษ์ บุษบงก์.
Author
ปิยะพงษ์ บุษบงก์.
Published
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2552.
Call Number
HC97 ป621ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การขยายพันธุ์สาหร่ายเขากวาง Cualerpa recemosa (Forsskal) J.agardh var. corynephora (Montagne) weber-van bosse, 1898 แบบไม่อาศัยเพศ = Asexual vegetative reproduction of seaweed caulerpa racemosa (Forss...
Author
อำไพ ล่องลอย.
Published
กระบี่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
Call Number
SH391.C3 อ696ก 2552
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การควบคุมไรศัตรูเห็ด Luciaphorus pernicious rack และ Formicomotes heteromorphums magowski โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืช : รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) = Acaricidal activity of essential oils of medicinal...
Author
จรงค์ศักดิ์ พุมนวน.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร / เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.
Author
เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
Call Number
TS155 ส941ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
การประชุมวิชาการการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" [ระหว่างวันที่] 20-21 ธันวาคม 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกี...
Author
การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
Published
จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2552.
Call Number
H62.5.T5 ก482ก 2552
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552 เรื่อง"เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ" [ระหว่างวันที่] 2-4 เมษายน 2552 [ณ] โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช / เครือข่ายการวิจัยและนวั...
Author
การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ
Published
[นครศรีธรรมราช] : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
Call Number
Q179.9 ก482ก 2552
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร = 2nd National Conference on Natural Resources ...
Author
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552.
Call Number
QH540 ก482ก 2552
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการพืชไร่ ประจำปี 2551 เรื่องบูรณาการงานวิจัยพืชไร่อาหารและพืชไร่พลังงาน [ระหว่างวันที่] 26-29 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี / สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาก...
Author
การประชุมวิชาการพืชไร่เรื่องบูรณาการงานวิจัยพืชไร่อาหารและพืชไร่พลังงาน
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
Call Number
SB183.2 ก482ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วันที่ 1-3 เมษายน 2552 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = TRF-master research congress III ...
Author
การประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
Call Number
Q179.9 ก282ก 2552
Location
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles