Search again

Found: 104  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Carbon credit : นวัตกรรมทางการเงินเพื่อโลกสะอาด / จัดทำโดย สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว.
Author
สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว.
Published
[โตเกียว : Royal Thai embassy, Tokyo], 2552.
Call Number
HC79.P55 ส691ค
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2552.
Call Number
HC21 ค983
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
Management cockpit for construction management : MC สำหรับจัดการงานก่อสร้าง / เริงณรงค์ รัตนปรีชาเวช.
Author
เริงณรงค์ รัตนปรีชาเวช.
Published
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพลส (1989), 2552.
Call Number
TH438 ร784ม
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
Proceedings งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 3 [ระหว่างวันที่] 21-22 มกราคม 2552 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทย...
Author
งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552.
Call Number
Q180.T5 ง312ป 2552
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
SET stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Author
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2552].
Call Number
HG4661 ต199ซ .0
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การกำหนดนโยบายสาธารณะ : กระบวนทัศน์ แนวทาง ตัวแบบ กรอบ และเทคนิค / ปิยะพงษ์ บุษบงก์.
Author
ปิยะพงษ์ บุษบงก์.
Published
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2552.
Call Number
HC97 ป621ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การขยายพันธุ์สาหร่ายเขากวาง Cualerpa recemosa (Forsskal) J.agardh var. corynephora (Montagne) weber-van bosse, 1898 แบบไม่อาศัยเพศ = Asexual vegetative reproduction of seaweed caulerpa racemosa (Forss...
Author
อำไพ ล่องลอย.
Published
กระบี่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
Call Number
SH391.C3 อ696ก 2552
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การควบคุมไรศัตรูเห็ด Luciaphorus pernicious rack และ Formicomotes heteromorphums magowski โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืช : รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) = Acaricidal activity of essential oils of medicinal...
Author
จรงค์ศักดิ์ พุมนวน.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
Call Number
EResearch
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร / เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.
Author
เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
Call Number
TS155 ส941ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร = 2nd National Conference on Natural Resources ...
Author
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552.
Call Number
QH540 ก482ก 2552
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้ง และอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA : รายงานการวิจัย = Production of e...
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สำนักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552.
Call Number
TP371.44 ก491
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การผลิตไบโอไฮโดรเจนด้วยกระบวนการ รีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำจากน้ำมันชีวภาพที่ได้จาก ต้นสบู่ดำด้วยตัวเร่งปฏิกกิริยา Ni บนตัวรองรับ CeO2 ขนาดนาโนเมตร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Bio-hydrogen production by ca...
Author
อภิญญา ดวงจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
Call Number
TP245.H9 อ253ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การพยากรณ์เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนสำหรับประเทศไทย โดยแบบจำลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขรายละเอียดสูง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Tropical storm track prediction for Thailand by a high resolution numer...
Author
สุกันยาณี ยะวิญชาญ.
Published
[กรุงเทพฯ] : ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552.
Call Number
QC995.46 ส739ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles