Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การประชุมทางวิชาการ [เรื่อง] "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 [วันที่] 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาล...
Author
การประชุมทางวิชาการ [เรื่อง] ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number
HG226 ก475ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การประชุมวิชาการการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" [ระหว่างวันที่] 19-20 ธันวาคม 2557. ณ อาคารเฉลิมพระเก...
Author
การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"
Published
จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2557.
Call Number
H62.5.T5 ก482ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2557 Built Environment Research Associates Conference, BERAC 5, 2014 วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 [ณ] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศ...
Author
การประชุมวิชาการประจำปี Built Environment Research Associates Conference, BERAC 5, 2014
Published
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number
NA21 ก482ก 2557
Location
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก...
Author
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
Published
ปทุมธานี : ศูนย์, 2557.
Call Number
LB2952.6.Ne6 ก474ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดีย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหา...
Author
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
Published
ปทุมธานี : ศูนย์, 2557.
Call Number
LB2952.6.N6 ก474ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา / ศูนย์อาเซียนศึกษา ม...
Author
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
Published
ปทุมธานี : ศูนย์, 2557.
Call Number
LB2952.6.S6 ก474ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
Author
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Published
ปทุมธานี : ศูนย์, 2557.
Call Number
LB2952.6.C4 ก474ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการและการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
Author
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2557.
Call Number
HV1559.T5 ก525ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกาย...
Author
การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Published
กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
Call Number
KPT1472 ก525ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557 = Proceeding of the annual conference on fisheries 2014 [ระหว่างวันที่] 18-19 มิถุนายน 2557 ณ กรมประมง กรุงเทพฯ / กรมประมง.
Author
การประชุมวิชาการประมง
Published
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2557.
Call Number
SH331 ก482ร 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
สรุปโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Gateway to common success of educational technology resources for AEC = ประตูสู่ความสำเร็จร่วมกันของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาในประชาคมอาเซียน / โดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร...
Author
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง Gateway to common success of educational technology resources for AEC
Published
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, [2557].
Call Number
LB1028.3 ก525ส
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles