Search again

Found: 41  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการ และการป้องกันการกัดเซาะที่ดินริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Management and prevention of Chao Phraya river bank erosion / หัวหน้าโครงการวิจัย อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น ; ผู้...
Author
อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
RCH อ268ก 2557

image
การติดเชื้อและการกระจายตัวของแบคทีเรีย Wolbachia ในประชากรไรศัตรูพืช (Acari: Tetranychidae) ที่พบในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญบางชนิดของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Infection and distribution of Wo...
Author
อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
RCH อ752ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Enhancement seed quality of the upland rice / หัวหน้าโครงการวิจัย, ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย, อารมณ์ ศรีพิจิตต์ [และคนอ...
Author
ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ; คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ ; ศูนย์วิจัยข้าวอยุธยา กรมการข้าว, 2558.
Call Number
RCH ธ647ก 2558

image
การพัฒนาต้นแบบแผงลอยอนามัย สำหรับการให้บริการอาหารในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of hygienic food stalls in Ladrkabang, Bangkok area / หัวหน้าโครงการวิจัย มาฤดี...
Author
มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555.
Call Number
RCH ก494 2555
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การพัฒนาศักยภาพและพฤติกรรมของสารธรรมชาติกำจัดวัชพืชจากประยงค์ในสภาพแปลง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Herbicidal potential and characteristic of natural herbicide from Aglaia odorata lour. in fields /...
Author
จำรูญ เล้าสินวัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555.
Call Number
RCH จ369ก 2555
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ แบบมีส่วนร่วมของเยาวชนและเกษตรกร ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Media and activities development for well-...
Author
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
Call Number
RCH ส282ก 2557
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บนเนื้อไก่โดยการล้างด้วยน้ำโอโซนสารละลายกรดแลกติกและสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Microbial decontamination on chicken meat by washing with oz...
Author
คมแข พิลาสมบัติ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556.
Call Number
RCH ค146ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตของข้าวโดยใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว : กรณีศึกษาภาคกลาง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Yield gap analysis of rice using the CERES-Rice model : a case study on central...
Author
นิตยา ผกามาศ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
Call Number
EResearch,RCH น577ก 2553
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การศึกษาช่องทางการจำหน่ายส้มโอ ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย = Study on pomelo distribution channels of pomelo quality development group, Samut Songkram province / ทิพวร...
Author
ทิพวรรณ ลิมังกูร.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556.
Call Number
RCH ท478ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การศึกษาผลกระทบของการเติมสารอินทรีย์และโลหะอนุภาคนาโนต่อการชักนำให้เกิดต้นใหม่ในข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายโอนยีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Study effects of organic addit...
Author
สุธี ชุติไพจิตร.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556.
Call Number
RCH ส786ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การศึกษาอาหารปลอดภัย กรณีปูแสมและข้าวไม่ต้องหุง เพื่อเชื่อมต่อชุมชนอ่าวบ้านดอนและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก : รายงานการวิจัย = Safety food study : a case of sesarmid crabs and quick cooking rice to lin...
Author
ธำรงค์ เมฆโหรา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556.
Call Number
RCH ธ552ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การศึกษาเชิงตัวเลขของการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อด้วยตัวสร้างการไหลปั่นป่วน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Numerical study of heat transfer enhancement in tube with turbulators / หัวหน้าโครงการวิจัย ...
Author
วิฑาดา เจษฎารัตนชัย.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556.
Call Number
RCH ว569ก 2556
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์รับรองเพื่อการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมสำหรับแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Comparison of growth and yield of app...
Author
นิตยา ผกามาศ.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554.
Call Number
RCH น577ก 2554
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การใช้ Hydrolyzable amino sugar-nitrogen เป็นดัชนีวัดความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดิน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Using Hydrolyzable amino sugar-nitrogen as soil nitrogen availability indices / หัวห...
Author
สุกัญญา แย้มประชา.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558.
Call Number
RCH ส739ก 2558
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยดำ ตะไคร้หอม และตะไคร้บ้านในการควบคุมไรไข่ปลา (Luciaphorus perniciosus Rack) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Application of black pepper, citronella grass and lemon grass e...
Author
จรงค์ศักดิ์ พุมนวน.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555.
Call Number
RCH จ145ก 2555

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles