Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ที่มาของการถวายพระเพลิง ประเวศ ลิมปรังษี.
Author
ประเวศ ลิมปรังษี.
Published
2539.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
พระยากระสาปน์กิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) ช่างถ่ายรูปยุคแรก เอนก นาวิกมูล.
Author
เอนก นาวิกมูล.
Published
2539.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
อัจฉริยะของช่างไทย สถาปัตยกรรมไม้และอัจฉริยะของช่างไทย สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา.
Author
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา.
Published
2539.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles