Search again

Found: 198  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
200 ปี ของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและทางข้างหน้า นิธิ เอียวศรีวงศ์.
Author
นิธิ เอียวศรีวงศ์.
Published
2529.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
300 ปี ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์ 2 กษัตริย์ พิชิต อิทธิศานต์.
Author
พิชิต อิทธิศานต์.
Published
2531.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
The King and I อเมริกันเขียนก่อนแหม่มแอนนามาถึงสยาม 5 ปี ไกรฤกษ์ นานา.
Author
ไกรฤกษ์ นานา.
Published
[ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์].
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image

image
การประชวรครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิบูล วิจิตรวาทการ.
Author
วิบูล วิจิตรวาทการ.
Published
2527.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การประชวรและสวรรคตของสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี วิบูล วิจิตรวาทการ.
Author
วิบูล วิจิตรวาทการ.
Published
2529.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การสืบราชสมบัติในมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
Author
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
Published
2533.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
การแต่งกายของชาววังในสมัยรัตนโกสินทร์ จุลลดา ภักดีภูมินทร์.
Author
จุลลดา ภักดีภูมินทร์.
Published
2535.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
การแต่งกายของเจ้านายในอดีต จุลลดา ภักดีภูมินทร์.
Author
จุลลดา ภักดีภูมินทร์.
Published
2536.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ก่อนจะถึงนิยมไทย
Published
2528.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ขนบนิยมในการตกแต่งผิวงาน ประติมากรรมแบบไทยประเพณี จุลทัศน์ พยาฆรานนท์.
Author
จุลทัศน์ พยาฆรานนท์.
Published
2531.
Call Number
KMIEDoc
Location
สำนักหอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles