Search again

Found: 4,410  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"การปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือและการวิจัยในชั้นเรียน" ครูบุญเมฆ ภมรสิงห์ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาวิทยาศาส...
Author
บุญเมฆ ภมรสิงห์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 บ527ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image

image
"ต้นกล้า" ยุวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม รัตนา ชูแสง ; ผู้ร่วมร้อยเรียงประสบการณ์ กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ; บรรณาธิการ เกศสุดา วิทธิสันติกุล.
Author
นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548.
Call Number
LB1060 น674ต
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่ : สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ พินิจ คาดพันโน, พนมวรรณ คาดพันโน, สุรีย์ นิลผาย] ; บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์.
Author
พินิจ คาดพันโน.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
Call Number
LB1027.23 พ285ป
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "โครงงาน" โดย ครูสุรีย์ ศรีภา ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / โดย สุรีย์ ศรีภา ; [ผู้จัดทำ ...
Author
สุรีย์ ศรีภา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส867ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "โครงงาน" ครูมาลัย สิงหะ ครูต้นแบบปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับประถมศึกษา / มาลัย สิงห...
Author
มาลัย สิงหะ.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ม492ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนให้คิด โดยใช้สถานการณ์ชีวิตจริง" ครูสุดาวรรณ ศุภเกษร ครูต้นแบบปี 2542 วิชาสังคมศึกษาและภาษาฝรั่ง...
Author
สุดาวรรณ ศุภเกษร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส769ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "Cippa model" ครูอัมพา บุ่ยศิริรักษ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อัมพา บุ่ยศิร...
Author
อัมพา บุ่ยศิริรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 อ558ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการกลุ่ม เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ให้มีความสุข" ครูจรวยรัตน์ ขวัญรัมย์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาคณิตศาสต...
Author
จรวยรัตน์ ขวัญรัมย์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 จ153ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการกลุ่ม" ครูปราณี ประสีระเตสัง ครูต้นแบบปี 2542 วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปราณี ปร...
Author
ปราณี ประสีระเตสัง.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ป445ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการคิด" ครูบริบูรณ์ เกษรา ครูต้นแบบปี 2542 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / บริบูรณ์ เกษรา ; [บรร...
Author
บริบูรณ์ เกษรา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 บ218ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการคิดกับกระบวนการทำงาน" ครูชูศรี ตันพงศ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ช...
Author
ชูศรี ตันพงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโนบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ช685ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์" ครูดรรชนี ใจดี ครูต้นแบบปี 2542 วิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา / ดรรชนี ใจดี ...
Author
ดรรชนี ใจดี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ด131ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการพัฒนาทางปัญญา" โดย ครูกษมาภา รัตนโภชน์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / โดย ก...
Author
กษมาภา รัตนโภชน์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ก332ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการสืบค้น" โดย ครูสมเสริม ชูรักษ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / โดย สมเสริม ช...
Author
สมเสริม ชูรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส286ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles