Search again

Found: 589  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
"ต้นกล้า" ยุวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม รัตนา ชูแสง ; ผู้ร่วมร้อยเรียงประสบการณ์ กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ; บรรณาธิการ เกศสุดา วิทธิสันติกุล.
Author
นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548.
Call Number
LB1060 น674ต
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่ : สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ พินิจ คาดพันโน, พนมวรรณ คาดพันโน, สุรีย์ นิลผาย] ; บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์.
Author
พินิจ คาดพันโน.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
Call Number
LB1027.23 พ285ป
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "โครงงาน" ครูมาลัย สิงหะ ครูต้นแบบปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับประถมศึกษา / มาลัย สิงห...
Author
มาลัย สิงหะ.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ม492ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "Cippa model" ครูอัมพา บุ่ยศิริรักษ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อัมพา บุ่ยศิร...
Author
อัมพา บุ่ยศิริรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 อ558ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการสืบค้น" โดย ครูสมเสริม ชูรักษ์ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / โดย สมเสริม ช...
Author
สมเสริม ชูรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ส286ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนภาษาแบบคู่สัญญา" ครูละเอียด สดคมขำ ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ละเอียด สดคมขำ ...
Author
ละเอียด สดคมขำ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ล216ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "นิทานคณิตศาสตร์ โครงงานและวัฏจักรการเรียนรู้ บูรณาการสู่แผนการเรียนรู้" ครูชูใจ บุญเล่า ครูต้นแบบปี 254...
Author
ชูใจ บุญเล่า.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ช645ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ปฏิสัมพันธ์เป็นสื่อแบบแม่กับลูก" ครูรัชนี ชูศรีอ่อน ครูต้นแบบปี 2542 วิชาการจัดประสบการณ์ ระดับก่อนประถ...
Author
รัชนี ชูศรีอ่อน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ร333ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้เป็นกลุ่ม มุ่งเน้นประสบการณ์" ครูชานนท์ เศรษฐแสงศรี ครูต้นแบบปี 2542 วิชาภาษ...
Author
ชานนท์ เศรษฐแสงศรี.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ช521ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษาพัฒนาคุณภาพชีวิต" ครูวิไลวรรณ คำมั่น ครูต้นแบบปี 2541 วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ว...
Author
วิไลวรรณ คำมั่น.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544.
Call Number
LB1029.C45 ว735ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สวนศึกษา ทักษะชีวิต" ครูภาวินี จันทร์สีสม ครูต้นแบบปี 2542 วิชาทุกกลุ่มประสบการณ์ ระดับประถมศึกษา / ภาว...
Author
ภาวินี จันทร์สีสม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 ภ479ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เพื่อนสอนเพื่อน" โดย ครูจินดา อยู่เป็นสุข ครูต้นแบบปี 2541 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / จินดา อยู่เ...
Author
จินดา อยู่เป็นสุข.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 จ469ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "เรียนปนเล่น" ครูอนงค์ ลิ้มสกุล ครูต้นแบบปี 2542 วิชาการจัดประสบการณ์ ระดับก่อนประถมศึกษา / อนงค์ ลิ้มสก...
Author
อนงค์ ลิ้มสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 อ154ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แสวงหาความรู้ นำสู่สัมฤทธิผล (ส.ส.)" ครูอาภรณ์ อรุณเมือง ครูต้นแบบ ปี 2542 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึก...
Author
อาภรณ์ อรุณเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545.
Call Number
LB1029.C45 อ632ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles